بخوان شانگهای بنویس واکسن
بخوان شانگهای بنویس واکسن

نکته مهم در این باره جهت گیری های چپ های ستادی دولت قبل در این باره در مورد هر دو مسئله می باشد. در واقع لیبرال های داخلی و مدیران موروثی دولت پیشین که امروز دستاشان از در متن ماندن کوتاه شده است برای ماندن در متن به اظهارنظرها در فضای رسانه ای و مجازی روی آورده اند.

مصطفی مطهری: در روزهای گذشته درباره واردت واکسن و روند تسریع واکسیناسیون عمومی و عضویت دائم و رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای سخنان زیادی رد و بدل شد و هنوز هم ادامه دارد. نکته مهم در این باره جهت گیری های چپ های ستادی دولت قبل در این باره در مورد هر دو مسئله می باشد. در واقع لیبرال های داخلی و مدیران موروثی دولت پیشین که امروز دستاشان از در متن ماندن کوتاه شده است برای ماندن در متن به اظهارنظرها در فضای رسانه ای و مجازی روی آورده اند. بطوریکه باور قریب به اتفاق آنها این است که این دو اتفاق یعنی واردات واکسن و عضویت دائم در شانگهای نتیجه تلاش های دولت قبل در این دو عرصه بوده است. این در حالی است که در ابتدا عضویت دائم ایران در شانگهای را به دلیل عدم پذیرش FATF  و معلق بودن وضعیت برجام غیر ممکن می دانستند و آن را نیز با تیراژ بالا رسانه ای می کردند.

به گزارش بولتن نیوز، حال این یادداشت به دنبال نقد و یا واکاوی دلیل و انگیزه های لشکر رسانه ای لیبرال ها در این باره نیست بلکه هدف از نگارش این یادداشت پاسخ به ادعاهایی است که آنها همه چیز را متعلق به دولت خود یعنی دولت تدبیر می دانند. با این حال نباید تصور کرد که نگارنده می خواهد این دو اتفاق را به سود دولت فعلی مصادره کند.

دو گزاره مهم در این باره باید مبنا تحلیل باشد. اول جهت گیری نظام و دوم نقش و اقدامات دولت ها به عنوان قوه مجریه؛ در ارتباط با جهت گیری نظام باید نکته را یادآور شد که در برخی موارد چشم انداز نظام تعیین کننده اولویت هاست و دولت به عنوان مجری در امر اجرای این چشم انداز وارد میدان گفتگو و عمل می شود. مثلا در قضیه تهیه واکسن، اولویت های نظام در وهله اول واکسینه کردن مردم است و در وهله دوم تهیه آن. از این رو تهیه واکسن بصورت دو تلاش همسو، ساخت در داخل و واردات از کشورهای خارجی به غیر از آمریکا و مواردی که رهبر معظم انقلاب به عدم ورود آنها تذکر دادند، انجام شده است. پس ساخت یا وارد کردن واکسن مسئله ای نیست که دولت ها آن را برای خودشان مصادره کنند و آن را متعلق به خود بدانند. آنچه در اینجا متعلق به دولت ها، تلاشی است که آنها در اجرای اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت دارند. با این توضیحات نتیجه گیری ساده است؛ دولت فعلی از دولت قبل در این مدت زمان کمتر از دو ماه استقرارش موفق تر عمل کرده است. در واقع دولت فعلی توانسته است مسئولیتی را که از سوی نظام به آن واگذار شده است را به نحو احسن انجام دهد. مسئولیتی که دولت پیشین عملاً آن را رها کرده بود.

در ارتباط با عضویت ایران در سازمان شانگهای نیز شرایط مشابه توضیحات بالا می باشد. در واقع تلاش ایران برای عضویت دائم در این سازمان به سیاستگذاری های نظام در این باره مربوط است نه نگرش حاکم بر دولت ها. در واقع جهت گیری نظام در کلیت عضویت در سازمان های منطقه ای مانند شانگهای بر این امر است که ایران از عضو ناظر به دائم تبدیل شود. از این رو دولت ها در راستای به نتیجه رساندن این هدف تلاش می کنند. از سوی دیگر باید تأکید کرد که بنا به شرایط موجود در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و عدم اعتماد به غرب به دلیل تجارب مختلف، جهت گیری سیاست خارجی نظام در مجموعه موارد مورد نظر در این باره، نگاه عقلانیت محور به شرق جهت تأمین منافع ملی است. این نگاه بخش اعظم سیاست خارجی دولت فعلی را نیز تشکیل می دهد و از اولویت های سیاست خارجی دولت به شمار می رود. این در حالی است دولت تدبیر نه تنها اعتقادی به سیاست نگاه به شرق نداشت بلکه غرب و کدخدا و رفتن بی قید و شرط به دامان آنها را ملاک سیاست خارجی خود قرار داده بود. بطوریکه خسران رویکرد غربگرایی در سیاست خارجی ایران در سال های گذشته آن قدر زیاد بود که جبران آن نیازمند زمان زیادی است. بنابراین با این توضیحات نسبت دادن اتفاق مهم عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به دولت قبلی و مصادره آن به نفع خود از سوی آنها نه تنها دور از واقعیت است بلکه توهمی و دروغ پراکنی است؛ چرا که دولت قبل نه تنها به سیاست نگاه به شرق باوری نداشت بلکه آن را موجب آسیب رسانی به سیاست در آغوش گرفتن غرب می دانست. از این رو ادعای داشتن تلاش درباره عضویت در سازمان همکاری شانگهای گزافه گویی است. اما این اتفاق برای دولت فعلی که سیاست نگاه به شرق در کنار تعامل با غرب را پیش گرفته است یک رویداد مهم و یک گام به جلو جهت رسیدن به اهدافش به شمار می رود.  

بنابراین آنچه در این باره از سوی سواره نظام لیبرال ها از پزشکیان تا آشنا فرافکنی می شود و آنچه را ماحصل تلاش های دولت منسوب به خودشان می دانند گزاره ای غیر واقعی و کذب است. مضافاً اینکه دولت در بحث رهیافت های حاکمیتی در مقام مجری عمل می کند نه سیاستگذار. موضوعی که لیبرال ها به نظر می رسد در ادعاهایشان آن را نادیده گرفته اند. در واقع اگر دولت قبل خلاف خواست نظام و مردم کنش می کرد دولت فعلی با ریاست آقای رئیسی نشان داده است که در مسیر اهداف نظام و مردم قرار دارد و منافع نظام و مردم را بر هر چیزی اولی می داند.