دفاع رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان از مطبوعات : مصوبه دولت مطبوعات را از نفس خواهد انداخت
دفاع رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان از مطبوعات : مصوبه دولت مطبوعات را از نفس خواهد انداخت

سید مسعود خاتمی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تأکید کرد: باید فوراً در مصوبه دولت مبنی برعدم چاپ آگهی های دستگاه های اداری در نشریات تجدیدنظر شود

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، دکتر سید مسعود خاتمی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در توییتی تأکید کرد: مصوبه دولت مبنی بر عدم الزام چاپ آگهی های دستگاه های اداری در نشریات ، بسیاری از مطبوعات ، مخصوصا مطبوعات غیردولتی را از نفس خواهد انداخت. کاهش درآمد اندک مطبوعات ، آن هم بدون جایگزین درآمدی ، تصمیمی بدون تدبیر است که امید را از رسانه های مکتوب می گیرد و بایستی فورا در آن تجدیدنظر شود.