عکس: تابوت ناصرالدین شاه پیش از مراسم رسمی
عکس: تابوت ناصرالدین شاه پیش از مراسم رسمی

 تصویر زیر که تاکنون کمتر منتشر گردیده است تابوت ناصرالدین شاه را پیش از قرار گرفتن در جایگاه رسمی نشان می‌دهد.    

تابوت ناصرالدین شاه پیش از قرار گرفتن در جایگاه رسمی