عکس / تجلیل فرماندهی انتظامی گلپایگان از خبرنگاران و مدیران رسانه
عکس / تجلیل فرماندهی انتظامی گلپایگان از خبرنگاران و مدیران رسانه