فیلم/ افتتاح پروژه های عملیاتی و رونمایی محصولات جدید شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر
فیلم/ افتتاح پروژه های عملیاتی و رونمایی محصولات جدید شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر

افتتاح پروژه های عملیاتی و رونمایی محصولات جدید شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر - تهیه و تولید گزارش: پایگاه خبری زنگ خطر 

افتتاح پروژه های عملیاتی و رونمایی محصولات جدید شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر – تهیه و تولید گزارش: پایگاه خبری زنگ خطر