فیلم | امتحانات از پایان ترم دانشگاه‌ها حذف شدند؟ | اساتید می‌توانند نمره هم ندهند
فیلم | امتحانات از پایان ترم دانشگاه‌ها حذف شدند؟ | اساتید می‌توانند نمره هم ندهند

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: به جای آزمون‌ها و امتحانات پایان ترم، ارزشیابی مستمر لحاظ می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر، مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در تشریح دستورالعمل امتحانات پایان ترم از حذف نمره آزمون در برخی دروس خبر داد.

محمدرضا آهنچیان در تشریح دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ گفت: به دلیل فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت‌هایی که وجود دارد توصیه کرده‌ایم دانشگاه‌ها تا جایی که می توانند آزمون ها را به صورت الکترونیکی برگزار کنند.

وی ادامه داد: بدین روش که استاد از فروردین ماه هفته به هفته ارزشیابی را انجام می‌دهد و در نهایت در نیمه خرداد می‌تواند ارزشیابی دانشجو را جمع کرده و یک نمره برای دانشجو در نظر بگیرد و در واقع یک امتحان پایانی وجود ندارد.آهنچیان افزود: البته این روش درباره همه دروس نبوده بلکه در برخی درس ها به تشخیص استاد صورت می‌گیرد.وی ادامه داد:در دستورالعمل پیشنهادی امتحانات پایان ترم آورده ایم استاد می‌تواند نمره صفر تا ۲۰ را به عدم‌موفقیت گذراندن درس تبدیل کند.