فیلم/ گفت و گو با دکتر سیده منصوره هاشمی جراح و متخصص چشم در بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان
فیلم/ گفت و گو با دکتر سیده منصوره هاشمی جراح و متخصص چشم در بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

پایگاه خبری زنگ خطر با دکتر سیده منصوره هاشمی جراح و متخصص چشم در بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان گفت و گو کرد.

پایگاه خبری زنگ خطر با دکتر سیده منصوره هاشمی جراح و متخصص چشم در بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان گفت و گو کرد./ تهیه شده توسط پایگاه خبری زنگ خطر