میزان ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف + اینفوگرافیک
میزان ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف + اینفوگرافیک

در ادامه اینفوگرافی از میزان ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف میبینید.