وزیر آموزش و پرورش تکلیف سال تحصیلی و امتحانات را مشخص کرد
وزیر آموزش و پرورش تکلیف سال تحصیلی و امتحانات را مشخص کرد

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: امتحانات نهایی دانش آموزان حضوری برگزار خواهد شد.