چرایی تجمعات کارگران دیارخودرو از سال ها قبل تاکنون
چرایی تجمعات کارگران دیارخودرو از سال ها قبل تاکنون

شرکت خودرو سازی دیار خودرو درطول سالهافعالیت خودبارهابه جهت عقب افتادن حقوق هاکه حتی تا ده ماه نیزرسیده موجب تجمع کارگران درمقابل فرمانداری، شهرک صنعتی، خیابان اصلی ومرکزشهر وداخل خوداین شرکت شده است.کارگران دیارخودرو امروز«۵تیر١۴٠٠»به جهت سه ماه حقوق عقب افتاده درشهرک صنعتی گلپایگان تجمع کردند.

وحید اعظمی مدیر مسئول پایگاه خبری زنگ خطر :
کارگران شرکت خودروسازی دیارخودرو امروز«۵تیر١۴٠٠»به جهت سه ماه حقوق عقب افتاده درشهرک صنعتی گلپایگان تجمع کردند. این کارگران ماه قبل «خرداد١۴٠٠»نیزبه همین دلیل درداخل خوداین شرکت تجمع کرده بودند.این شرکت درطول سالهافعالیت خودبارهابه جهت عقب افتادن حقوق هاکه حتی تا ده ماه نیزرسیده موجب تجمع کارگران درمقابل فرمانداری، شهرک صنعتی، خیابان اصلی ومرکزشهر وداخل خوداین شرکت شده است وبجاست مسئولین قوه قضاییه ومجریه روندعملکرد این شرکت ودریافت تسهیلات ونحوه هزینه کردآن برای کارخانه و دارایی مالک آن درزمان های مختلف طی سالیان اخیرکه کارگران به دلیل عقب افتادن حقوق تجمع کرده اند رابررسی کنندچون برخی احتمال می دهند عقب انداختن حقوق کارگران این شرکت ابزاری دردست مالک این کارخانه درمواقع لزوم باشدکه البته ما این احتمال را نه تایید و نه رد می کنیم و نیازبه بررسی وپیگیری وتحقیق مسئولین امر دارد ویکجا بایدبه این وضعیت که طی سالیان اخیر گلپایگان به واسطه این شرکت باآن مواجه بوده پایان یابد واین کارخانه مطالبات کارگران خودرابه وقت پرداخت نمایدو برای شهرستان مشکل سازی وهزینه تراشی نکند.