گزارش تصویری آیین تودیع و معارفه فرماندار گلپایگان
گزارش تصویری آیین تودیع و معارفه فرماندار گلپایگان