گلپایگان مظلوم ترین شهرستان استان اصفهان
گلپایگان مظلوم ترین شهرستان استان اصفهان

پایگاه خبری زنگ خطر / مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: هیچ شهرستانی در استان با یک نیرو کار نمی کند اما در گلپایگان اورژانس اجتماعی تنها یک نیروی انسانی دارد. 

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر / مرضیه فرشاد امروز در کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: زمانی استان اصفهان در تعداد اورژانس اجتماعی پیشتاز بود اما با گذشت زمان تقویت نیروی انسانی اورژانس اجتماعی رخ نداد و زمانی هم که نیروی انسانی برای اداره بهزیستی شهرستانی در نظر گرفته می شد، در بخش های دیگر از او استفاده می کردند.
 
وی ادامه داد: هیچ شهرستانی در استان با یک نیرو کار نمی کند اما در گلپایگان اورژانس اجتماعی تنها یک نیروی انسانی دارد و می توان گفت در این زمینه گلپایگان مظلوم ترین شهرستان استان است.از نماینده این شهرستان می خواهیم در این موضوع ورود پیدا کنند و مطالبه کنند، شاید بتوانیم برای این بخش در شهرستان جذب نیرو داشته باشیم.
 
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه زمانی باید مطالبه گری کنیم که برنامه داشته باشیم  گفت: افزایش سهمیه متادون شهرستان در اختیار ما نیست همچنین با توجه به اینکه  مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان را در سطح شهرستان نداریم  اما با کمک خیرین می توانیم خانواده را به مرکز مراقبت تبدیل کنیم.