فیلم طنز / وعده دو روز یا ابد و دو روز فرماندار گلپایگان ؟ | پایگاه خبری زنگ خطر