انتصاب مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان
انتصاب مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان

پایگاه خبری زنگ خطر / باحکم دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، فریبرز صارمی به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری منصوب گردید.