پایگاه خبری زنگ خطر دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی کشور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : وحید اعظمی

شماره تماس: ۰۹۳۷۷۴۰۸۳۳۸

ZANGEKHATARNEWS@GMAIL.COM

سردبیر : فاطمه عبدلی