برنامه ریزی برای ایجاد سد زیرزمینی در شهرستان اردستان
برنامه ریزی برای ایجاد سد زیرزمینی در شهرستان اردستان

سید محمد هادی احمدی طبا فرماندار شهرستان اردستان گفت: برای تامین آب شرب و صنعت در حال برنامه ریزی برای ایجاد سد زیرزمینی در شهرستان اردستان هستیم.

فرماندار شهرستان اردستان گفت: برای تامین آب شرب و صنعت در حال برنامه ریزی برای ایجاد سد زیرزمینی در شهرستان اردستان هستیم.
سید محمد هادی احمدی طبا افزود: این طرح برای اولین بار در استان اصفهان در حال انجام است.