تبریک زیبای نوروزی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر به مردم دیار کهن
تبریک زیبای نوروزی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر به مردم دیار کهن

وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر و هفته نامه نسل نو در کلیپی زیبا فرارسیدن نوروز 1402 را به مردم دیار کهن گلپایگان به بلندای هفت هزار سال تمدن شادباش گفت.

وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر و هفته نامه نسل نو در کلیپی زیبا فرارسیدن نوروز 1402 را به مردم دیار کهن گلپایگان به بلندای هفت هزار سال تمدن شادباش گفت.