تخت ویژه بیمارستان شبی ۵ میلیون!
تخت ویژه بیمارستان شبی ۵ میلیون!

هزینه بستری در تخت عادی بیمارستان های خصوصی شبی ۲ میلیون تومان، تخت ویژه شبی ۵ میلیون!

  • منبع خبر : خبرنامه دانشجویان ایران