تخلیه اطلاعاتی حمید نوری توسط فردی به نام امید
تخلیه اطلاعاتی حمید نوری توسط فردی به نام امید

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مدتی که حمید نوری در بازداشت بوده یک فردی به نام امید با هدف معین و برنامه ریزی دقیق در این زمینه سعی کرده  که با وی  مرتبط شده و با جلب اعتمادی که صورت گرفت مبادرت به تخلیه اطلاعات آقای حمید نوری کرده است و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه  در بیست و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه که در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: من نمی‌دانم که ممنوعیت دسترسی آقای حمید نوری با پزشک بر اساس کدام موازین حقوق بین الملل سازگاری دارد، روز گذشته دوازدهمین دادگاه ایشان برگزار شد و وکلای ایشان در دادگاه اتهامات  را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک فردی به نام امید با هدف معین و برنامه ریزی دقیق در این زمینه سعی کرده  که با وی  مرتبط شده و با جلب اعتمادی که صورت گرفت مبادرت به تخلیه اطلاعات آقای حمید نوری کرده است و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است. همین امر اساسا اصل بی طرفی پلیس سوئد به صورت مکرر نقض شده است.

ستایشی گفت: آنچه واضح است آقای حمید نوری با دسیسه ناپاک ترین افراد بشریت (منافقین) گرفتار شده است.