جزییات وام ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان
جزییات وام ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان

شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان اعلام شد.شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات 10 میلیون تومانی ویژه بازنشستگان به شرح زیر اعلام شد.

-مبلغ وام صد میلیون ریال است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی یا وظیفه دریافت میکند، واریز خواهد شد.

-پرداخت اقساط وام ۳۶ ماهه با کارمزد سالیانه ۴درصد است.

-متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یک سال گذشته، مجاز به ثبت نام نیستند.

-وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، مجاز به ثبت نام نیستند.

-متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نیستند.

-فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر میتواند از وام استفاده کند. لذا متقاضی میبایست پس از دریافت «فرم تعهد وراث» و تکمیل آن توسط سایر وراث، فرم مذکور را به همراه تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متعهدین (سایر وراث) جهت تأیید در اختیار مدیریتهای صندوق در مرکز استان قرار دهد. لازم به ذکر است تکمیل فرم «تعهد وراث» برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است. -تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تأیید مدیریت های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.

-درخصوص وراث صغیر و محجور، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام می بایست ارائه گردد.

-«بازنشسته» متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه استفاده میکند، به منظور امکان بهرهمندی یک نفر از وراث وظیفه بگیر از تسهیلات وام ضروری، توصیه میشود «بازنشسته» متقاضی، از «دفتر کل بازنشستگی» خود اقدام به ثبتنام کند.-«وظیفه بگیر» متقاضی که علاوه بر اینکه به تنهایی از دفترکل اول حقوق وظیفه دریافت میکند، به اتفاق وراث دیگر از دفترکل دوم نیز حقوق وظیفه دریافت میکند. توصیه میشود «وظیفه بگیر» متقاضی، از «دفتر کل اول» اقدام به ثبت نام کند تا امکان ثبتنام یک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیر از «دفترکل دوم» فراهم گردد.

-ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.

-تسویه حساب قبل از پایان اقساط وام ضروری دریافتی در سنوات گذشته، مشمول مقررات مالی بانک خواهد بود.

-ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

– پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وامهای دریافتی، بهرهمندی از سایرتسهیلات، میزان حقوق و غیره مورد بررسی و اولویتبندی قرار گرفته و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی در سامانه اعلام می شود.