حاصلخیزی خاک مستلزم استفاده از کود کمپوست/ آموزش روستائیان در اولویت است
حاصلخیزی خاک مستلزم استفاده از کود کمپوست/ آموزش روستائیان در اولویت است

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: برگزاری کارگاه آموزشی تولید کمپوست و مدیریت ضایعات کشاورزی و خانگی برای روستائیان توجیه فنی و اقتصادی دارد مخصوصا که این نوع کود باعث کاهش مصرف کودهای شیمیایی و بهبود حاصلخیزی خاک می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ،مدیر جهاد کشاورزی کاشمر در گفت‌وگو با خبرنگار ترشیز خوان؛ از برگزاری کارگاه آموزشی تولید کمپوست و مدیریت ضایعات کشاورزی و خانگی ویژه اعضای صندوق اعتبارات روستای فدافن شهرستان کاشمر خبر داد.

کاظم قربان پور گفت: این کارگاه آموزشی با هدف آموزش نحوه صحیح بازیافت پسماندهای آلی در مناطق روستایی، تولید کود کمپوست و به حداقل رساندن اثرات سوء زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از پراکنش مواد زائد فساد پذیر در حریم روستاها برگزار شد.

وی افزود: طرح تولید کمپوست با توجه به امکانات موجود در روستاها و سهولت اجرا، توجیه فنی و اقتصادی داشته و کمپوست تولید شده، امکان استفاده در باغچه‌های خانگی، تولید سبزیجات سالم و یا در مزارع کشاورزی روستاها را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر یادآور شد: تولید و مصرف کمپوست باعث کاهش مصرف کودهای شیمیایی، افزایش مواد آلی و بهبود حاصلخیزی خاک می شود.