فوتو نیوز / با کوچکترین زمین لرزه وضعیت نابسمانی در سالن ورزشی گلشهر ایجادخواهد شد
فوتو نیوز / با کوچکترین زمین لرزه وضعیت نابسمانی در سالن ورزشی گلشهر ایجادخواهد شد

پایگاه خبری زنگ خطر / معاونت عمرانی فرماندار گلپایگان گفت: طی بازدید که از شهر گلشهر داشتم متاسفانه خیلی از ساختمان هایی که دیدم کامل شکسته است.

پایگاه خبری زنگ خطر / معاونت عمرانی فرماندار گلپایگان گفت: طی بازدید که از شهر گلشهر داشتم متاسفانه خیلی از ساختمان هایی که دیدم کامل شکسته است.