فوتو نیوز / دادستان گلپایگان : اصناف باید نصب اتیکت را رعایت کنند
فوتو نیوز / دادستان گلپایگان : اصناف باید نصب اتیکت را رعایت کنند

فوتونیوز / دادستان گلپایگان : اصناف باید نصب اتیکت را رعایت کنند