مردانه زنانه شدن پارکها ، دروغ دیوارکشی جدید جریان تحریف!!
مردانه زنانه شدن پارکها ، دروغ دیوارکشی جدید جریان تحریف!!

مردانه زنانه شدن پارکها ، دروغ دیوارکشی جدید جریان تحریف!!

مردانه زنانه شدن پارکها دروغ دیوارکشی جدید جریان تحریف!!

 ۲۲۰۰ پارک در تهران است. ۹ پارک ویژه‌ی بانوان در نظر گرفته می شود، برای اینکه خانوما راحت بتوانند ورزش کنن، با کودکانشون راحت تو پارک بازی کنند.

پس پارکهای عمومی زنانه مردانه نمی‌شود بلکه شهرداری پارک مخصوص بانوان هم برای راحتی بانوان ایجاد می‌کند ولی بانوان می توانند به پارک های عمومی که آقایان هم می روند وارد شوند و منعی وجود ندارد.