مطالبه گری مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر از فرماندار گلپایگان
مطالبه گری مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر از فرماندار گلپایگان

زنگ خطر / وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر در نشست خبری با فرماندار گلپایگان از مطالبات و خواسته های مردم این شهرستان گفت

وحید اعظمی مدیرمسئول پایگاه خبری زنگ خطر در نشست خبری با فرماندار گلپایگان از مطالبات و خواسته های مردم این شهرستان گفت.