مکاتبه محیط زیست گلپایگان یک ماه قبل از آتش سوزی پتروشیمی «فوتونیوز»
مکاتبه محیط زیست گلپایگان یک ماه قبل از آتش سوزی پتروشیمی «فوتونیوز»

اظهارات جدید شهاب برهانی رئیس اداره محیط زیست گلپایگان درباره آتش سوزی پتروشیمی گلپایگان