ویدیو / اولین جلسه کارگروه پایش ساختمان های نا ایمن در گلپایگان
ویدیو / اولین جلسه کارگروه پایش ساختمان های نا ایمن در گلپایگان

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر اولین جلسه کارگروه پایش ساختمان های بلند، نا ایمن و فرسوده به ریاست معاون عمرانی فرمانداری و اعضای این جلسه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر اولین جلسه کارگروه پایش ساختمان های بلند، نا ایمن و فرسوده به ریاست معاون عمرانی فرمانداری و اعضای این جلسه برگزار شد.

تنظیم و تدوین فیلم: وحید اعظمی

تهیه شده در زنگ خطر